Đánh Giá

Người Lương y Nhân hậu

Kenneth Allen
Bác Sĩ Tâm Lý Nhi

Lucia Hernandez-Ulloa
Thạc Sĩ Vận động- Cảm nhận- Giác quan

Cynthia Perez
Thạc Sĩ Tâm Lý Xã Hội